PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wspierający finansowo wymianę źródeł ciepła.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła.

Minister Środowiska przewidział na niego budżet w wysokości 103 miliardów złotych.

Co obejmuje dofinansowanie i jakie są maksymalne kwoty dotacji dla całego przedsięwzięcia?

Program przewiduje dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Program również będzie obejmował dofinansowania na wymianę oraz zakup i montaż źródła ciepła oczywiście również na całą dokumentację tj. audyt energetyczny, dokumentację projektową czy ocieplenie przegród budowlanych.

Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 • wymiana źródeł ciepła na pompę ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja i dokumentacja: 25000 zł 
 • wymiana źródeł ciepła na inne niż pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 20000 zł 
 • brak wymiany źródeł ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 10000 zł

Formami dofinansowania dla poziomu podstawowego są:

 1. dotacja
 2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Kim jest Beneficjent dla którego jest przeznaczony poziom podstawowy?

Beneficjentem jest każda osoba będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 • wymiana źródeł ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 32000 zł 
 • brak wymiany źródeł ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja: 15000 zł

Formami dofinansowania dla poziomu rozszerzonego są:

1. dotacja
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Kim jest beneficjent dla którego jest przeznaczony poziom rozszerzony?

Beneficjenci to osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 2. W przypadku gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i w ciągu roku przychód beneficjenta z tytułu  prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jaki jest termin składania wniosków i gdzie można to zrobić?

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do odpowiedniego WFOŚiGW.

Wnioski można składać w serwisie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub poprzez portal beneficjenta WFOŚiGW.   Więcej informacji można znaleźć na oficjalniej stronie programu „Czyste powietrze”: http://www.czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *